Abychom mohli naše webové stránky dále zlepšovat a abyste mohli plně využít všech jejich funkcí, používáme cookies. Vaším dalším používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies.

Úvod O společnosti Dodavatelský kodex

Dodavatelský kodex

I. Předmluva

Continental AG a všechny jeho pobočky včetně společností s menšinovým podílem pod manažerskou kontrolou společnosti Continental (dále jen „Continental") jsou v rámci svých podnikatelských aktivit povinny zachovávat poctivost a mravní integritu ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, soutěžitelům a dalším zúčastněným stranám. Continental si je vědom toho, že na globálním trhu nepanují jednotné právní a kulturní podmínky. Continental od svých dodavatelů očekává, že budou ve všech aspektech svého podnikání postupovat se stejnou slušností, poctivostí a zodpovědností. Tento Dodavatelský kodex (dále jen „Kodex") stanoví důležité standardy, které jsou v souladu s hodnotami společnosti Continental a které musí všichni dodavatelé Continentalu striktně dodržovat.

II. Pravidla

1. Působnost

Tento Kodex se vtahuje na všechny dodavatele, konzultanty, prodejce, dealery, smluvní strany, agenty a další subjekty, které Continentalu dodávají produkty a poskytují služby, a to celosvětové (dále jen „Dodavatel"). Záměrem Continentalu je, aby Kodex platil na dobu neurčitou, i přesto si však Continental vyhrazuje právo na jeho změnu nebo zrušení kdykoliv a jakýmkoliv způsobem, a to z jakéhokoli důvodu či bez udání konkrétního důvodu.

2. Dodržování Kodexu

Dodavatel uznává standardy obsažené v kodexu a souhlasí s nimi. Kodex tvoří nedílnou součást obchodního vztahu mezi Dodavatelem a Continentalem a jeho obsah je pro Dodavatele závazný. Dodavatel je povinen se detailně obeznámit s obchodními praktikami svých dodavatelů a subdodavatelů a musí od těchto dodavatelů a subdodavatelů vyžadovat, aby Kodex dodržovali.

V případě potřeby objasnění jakékoliv otázky související s Kodexem je Dodavatel povinen kontaktovat nákupní oddělení Continentalu.

3. Dodržování právních předpisů

Dodavatel je povinen dodržovat všechny právní předpisy platné v zemích, ve kterých působí, a systematicky toto dodržování právních předpisů monitorovat.

4. Respektování lidských práv

Dodavatel je povinen s každým jednotlivcem jednat s respektem a slušně a dodržovat základní lidská práva zakotvená např. ve Všeobecné deklaraci lidských práv Organizace spojených národů a Tripartitní deklaraci zásad týkajících se nadnárodních společností a sociální politiky Mezinárodní organizace práce (ILO) včetně, nikoliv však výlučně, zákazu nucené a dětské práce a garantování rozumných mezd, sociálních benefitů, pracovní doby, svobody sdružování a ostatních spravedlivých pracovních podmínek dle platných právních předpisů.

Dodavatel je povinen zajišťovat pracovní prostředí bez represí, diskriminace a šikany z důvodu pohlaví, věku, rasy, barvy pleti, etnického či národnostního původu, občanství, náboženství či náboženského vyznání, tělesného či duševního postižení, veteránského statusu, sexuální orientace nebo jiných vlastností chráněných platnými právními předpisy.

5. Dodržování soutěžněprávních předpisů

Dodavatel je povinen striktně dodržovat všechny platné soutěžněprávní předpisy, právní předpisy upravující obchodní praxi a jakékoliv další právní předpisy vztahující se na monopoly, nekalou soutěž, omezení obchodu a soutěže a vztahy s ostatními soutěžiteli a zákazníky. Dodavatel je povinen neuzavírat dohody s ostatními soutěžiteli ani dopouštět se jiných jednání, která by mohla negativně ovlivnit hospodářskou soutěž, včetně, nikoliv však výlučně, stanovení cen nebo rozdělení trhu.

6. Protikorupční opatření

Dodavatel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy upravující potírání korupce, včetně právních předpisů dopadajících na zahraniční korupční praktiky.

Dodavatel nesmí provozovat ani tolerovat jakoukoli formu korupce, úplatkářství, krádeže, zpronevěry nebo vydírání nebo využívání nelegálních plateb, a to včetně, nikoliv však výlučně, plateb nebo jiných výhod ve prospěch jednotlivce, společnosti nebo vládního činitele za účelem získání vlivu na rozhodovací proces bez ohledu na to, zda představují porušení platných právních předpisů či nikoliv.

Dodavatel nesmí za žádných okolností nabídnout, poskytnout, požadovat nebo přijmout úplatky, nelegální platby, odměny, zpětné platby, pobídky, dary, zábavu, laskavosti nebo jiné hodnotné benefity výměnou za obchodní příležitosti jakýmkoliv způsobem související s obchodními operacemi Continentalu.

7. Bezpečnost výrobků, ochrana zdraví a životního prostředí

Dodavatel je povinen vyrábět a dodávat Continentalu bezpečné výrobky a vytvářet bezpečné pracovní prostředí podporující prevenci nehod a minimalizujícízdravotní rizika, jimž se vystavují zaměstnanci Dodavatele.

Dodavatel je povinen dodržovat platné právní předpisy na ochranu životního prostředí a v nejvyšší možné míře šetřit zdroje a chránit životní prostředí.

8. Ochrana dat, důvěrných informací a duševního vlastnictví

Dodavatel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy upravující ochranu dat.

Je zodpovědností Dodavatele, aby zajistil, že veškeré důvěrné obchodní informace nebo obchodní tajemství získané na základě podnikatelských aktivit Dodavatele s Continentalem (dále jen „Důvěrné informace") budou uchovávány jako přísně důvěrné a nebudou neoprávněně užity třetími stranami ani jim nebudou neoprávněně poskytnuty. Nad rámec výše uvedeného je Dodavatel povinen jako Důvěrné informace chránit a zabezpečovat duševní vlastnictví Continentalu.

9. Vývozní a dovozní právní předpisy

Dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny platné právní předpisy upravující kontrolu dovozu a vývozu, včetně, nikoliv však výlučně, sankcí, embarg a dalších právních předpisů, vládních nařízení a metodik upravujících kontrolu přenosu či přepravy zboží a technologií.

10. Porušení Kodexu

Ustanovení tohoto Kodexu jsou zásadní pro obchodní vztah mezi Continentalem a Dodavatelem. Proto platí, že pro případ, že Dodavatel tento Kodex poruší, si Continental vyhrazuje právo obchodní vztah s Dodavatelem vypovědět v souladu s platnými právními předpisy.

Dodavatel je povinen oznámit porušení Kodexu na compliance a protikorupční linku Continentalu. Kontaktní údaje jsou dostupné na webové stránce Continentalu (www.continental-corporation.com).

Dokument ve verzi ke stažení je umístěn zde>>>.

 


Největší síť komplexních služeb v autoservisu a pneuservisu

Dotazník spokojenosti zákazníka Pneuservis on-line Novinky Kariéra